DoorServer


OviPalvelin

OviPalvelin on pääsynvalvon­nan ydin. Se ohjaa ovien moninaisia toi­mintoja, hoitaa pääsyoikeudet, tietoturvat ja -liikenteet. Pieni itsenäinen laite, sisällään laa­jat ohjelmistot, tietokan­nat, tapahtuma lokit ja paljon muuta.

OviPalvelin hyödyntää IT-infraa; In­ternet, LAN, selai­met, palomuurit, tieto­turva, pilvipalvelut, jne. Käyttäjien tai ovien mää­rillä ei ole rajoja, eikä etäisyyksilläk­ään.

Geneerisiä osajärjes­telmiä luodaan nimeämällä ovia tiimien jäseniksi. Itse­näinen tiimi hoitaa laajan ja hajautetunkin kohteen.

DoorServer

DoorServer is the core of modern access control. It operates the door functions, access rights, communication and data se­curity. A tiny yet independent device, containing extensive software, databases, event logs and more.

DoorServers utilize the IT-infra; In­ternet, LAN, browsers, firewalls, data security, cloud services, etc. No limits on the number of users or doors, or on their distances.

Generic subsystems are formed by joining doors into teams. Inde­pendently the team controls even wide and distributed facilities.

© ALT Services