Dynamic


Dynamic-järjestelmä on älykorttiteknolo­giasta kumpuava älykäs lukitusjär­jestelmä. Aidosti ”off-line”, mutta vertautuu toimin­noltaan silti on-line järjestelmiin.

Laajat valmiudet tiedonvaihtoon; pääsyoikeuksien hajautus, aikariippuvat määrittelyt ja toimin­nallisuudet, tapahtuma raportointi, jne.

Aidosti off-line, soveltuu siis kiinteistöjen ohella myös ajo­neuvoihin, konekalus­toon, kontteihin, kuljetus-, keruu- ja jake­lujärjestelmiin, etäkohteisiin, varikkoalueil­le, VAK, ADR, jne. Myös rajojen ja merten ylityksiin sekä globaaleihn sovelluksiin.

Dynamic system is an intelligent locking system natively derived from smart card technology. Its actual structure is “off-line”, but its features are still comparable to on-line systems.

Extensive communication features; dist­ributed access rights, time-dependent definitions and functionalities, event repor­ting, etc.

Truly off-line, therefore, in addition to buil­dings, it is also suitable for vehicles, machi­nery, containers, transportation, collection and distribution systems, remote destinations, depot areas, VAK, ADR, etc. Also for border and ocean crossings and for global applications.

© ALT Services